เครื่องสีข้าวเครื่องจักรกลเกษตรที่แปรเปลี่ยน

พฤษภาคม 23, 2019 0 By admin

เครื่องสีข้าวเครื่องจักรกลเกษตรที่แปรเปลี่ยนผลผลิตจากท้องนาเป็นผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันเครื่องสีข้าวขนาดเล็กได้รับความสนใจจากเกษตรกรมากขึ้น เกษตรกรสามารถผลิตข้าวทั้งระบบด้วยตนเองตั้งแต่การปลูก เก็บเกี่ยว สีข้าว และจำหน่าย ทำให้ง่ายต่อชาวนาและธุรกิจส่วนตัวด้วย นอกจากไม่ต้องพึ่งพิงระบบโรงสีแล้ว ยังช่วยเพิ่มรายได้จากการรับสีข้าวจากเกษตรกรในพื้นที่ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีราคาที่เหมาะสมสำหรับชุมชน